CROW-kennistheater op ParkeerVak 2015

Parkeren wordt een steeds grotere uitdaging. De afgelopen 25 jaar is het aantal personenauto’s
in Nederland toegenomen van 5 naar bijna 8 miljoen. Voor een groot deel van de voertuigen zijn per dag meerdere parkeerplaatsen nodig maar grond is schaars en kostbaar. De parkeerdruk is in Nederland één van de hoogste ter wereld. Tijd om aan de slag te gaan met parkeeroplossingen in Nederland. CROW gaat graag met u in gesprek tijdens een van de lezingen in het CROW-kennistheater. Tijdens de lezingen (40 minuten per lezing) staat het volgende centraal: Parkeren is van ons allemaal.
 

Dinsdag 21 april - Woensdag 22 april - Donderdag 23 april

 

Dinsdag 21 april

11.00 uur
Trends in parkeren
Chris Hottentot (ANWB) en Frans Bekhuis (CROW)


Hoe wordt aangekeken tegen parkeertarieven? Hoe gastvrij is parkeren anno 2015? Wordt kentekenparkeren de toekomst? Allemaal zaken die aan de orde komen tijdens deze presentatie. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête onder 1400 ANWB-leden en 1200 verkeerprofessionals (november 2014). Hoe denkt men over parkeren en wat zijn de trends? Een mooi begin van het CROW kennistheater.


12.00 uur
Parkeren en gedrag
Ministerie I&M


Naast fysieke maatregelen zoals het realiseren van parkeervoorzieningen, is gedragsbeïnvloeding van groot belang voor de effectiviteit van parkeermaatregelen. In het programma Beter Benutten wordt flink ingezet op gedragsbeïnvloeding. Tijdens deze bijeenkomst zal worden stilgestaan bij de toepassing van gedragsonderzoek en gedragsbeïnvloeding bij het treffen van parkeermaatregelen in het kader van Maastricht Beter Bereikbaar.

13.00 uur
Parkeren in de keten

Frank Steijn (&Morgen)

Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s groter. Park+Bike of Parkeren en Fiets worden door verschillende gemeenten succesvol ingezet zoals Leeuwarden. In deze bijeenkomst hoort u de belangrijke tips om van Park+Bike een succes te maken.

14.00 uur
Anders omgaan met parkeernormen
Rob Tiemersma (Gemeente Utrecht)


De gemeente Utrecht heeft sinds het voorjaar van 2013 nieuwe parkeernormen voor auto én fiets. Dit is een uitwerking van nieuw, integraal parkeerbeleid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte voorop staat. De normen zijn gebaseerd op de laatste inzichten van het CROW, maar zijn ook aangepast aan de Utrechtse situatie. Inmiddels is er voldoende ervaring opgedaan voor een eerste evaluatie. De ervaringen met de parkeernormen voor fiets en auto wil Utrecht graag in deze workshop delen met de aanwezigen.

15.00 uur
”Parkeren in de keten” en het succes van P+R
Ed Graumans (Met Graumans)


In deze presentatie neemt Ed Graumans u mee in de wereld van ketenmobiliteit en P+R. Het verbinden van de auto met andere vormen van vervoer brengt bij een goede aanpak het beste van twee werelden bij elkaar. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van stedelijke P+R-voorzieningen, benutten van parkeervoorzieningen (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen) voor P+R en maatwerk (zoals P+bike, evenementen en bouwverkeer). In de presentatie wordt u bijgepraat over de succesfactoren en inspirerende praktijkvoorbeelden.


Woensdag 22 april

11.00 uur
Parkeren, tarieven en het gedrag van de automobilist
Giuliano Mingardo (Erasmsus Universiteit) en Alexander Hoss (PwC)


Hoe reageren automobilisten op een tariefverandering? Is er een verschil tussen diverse groepen (bijv. bezoekers en medewerkers)? Is de consument überhaupt op de hoogte van het parkeertarief? Deze en andere vragen rond parkeertarieven en het gedrag van automobilisten zullen worden beantwoord op basis van verschillende onderzoeken. 

12.00 uur
Doe het anders, een frisse blik op parkeren
Stephan Sneijderberg


Parkeren is een belangrijke voorwaarde voor iedere bestemming. Over de jaren is het gebruik van de auto enorm toegenomen, waardoor het steeds lastiger is om overal “vrij” te parkeren. In eerste instantie hebben lokale overheden dit met minimum normen proberen op te lossen. De vraag is dan ook of er geen alternatief is om de parkeerproblematiek aan te pakken. Eigendomsrechten kunnen een efficiënte oplossing bieden. Deze parkeerrechten zijn verhandelbaar en kunnen worden verkocht of verhuurd aan andere gebruikers. Hierdoor ontstaat een markt voor parkeerplaatsen waarbij rechten individueel of collectief onderling kunnen worden verhandeld. Voor deze alternatieve werkwijze zullen lokale overheden de ruimte moeten scheppen om parkeren door gebruikers zelf te laten organiseren. Marktpartijen zijn veel beter dan overheden in staat om het aanbod steeds opnieuw aan te laten sluiten op de veranderende vraag.

13.00 uur
Fietsparkeren: van probleem naar oplossing
Otto van Boggelen (CROW Fietsberaad)


Nederland is een fietsland. Er wordt wat afgefietst en we bezitten met zijn allen ruim 22 miljoen fietsen. Een succes dat ook keerzijden kent. Op welke manier kunnen we die fietsen efficiënt stallen? En wat voor rol spelen fietsmanagementsystemen hierbij?

14.00 uur
Fietsparkeren: stallen in bestaande winkelpanden
Godfried de Graaff (godfrieddegraaff.nl)


Er wordt gefietst in Nederland, en hoe! Maar waar parkeren we al die fietsen? Niet alleen in de binnenstad, maar ook in winkelgebieden, woonwijken, bij instellingen en treinstations zijn er fietsparkeerproblemen. Hoe lossen we deze problemen op?

15.00 uur
"Gastvrije binnenstad: Parkeren en bereikbaarheidsarrangementen in Zwolle"
Syb Tjepkema (Gemeente Zwolle)


In het kader van het landelijke projecten beter benutten heeft de gemeente Zwolle samen met de winkeliersvereniging city centrum van de Zwolse binnenstadondernemers de afgelopen 2 jaar een speciaal bereikbaarheidsarrangement parkeren uitgevoerd. Deze arrangementen worden rondom de feestdagen uitgevoerd. De titel hiervan was "in Zwolle is altijd plaats". Doel van het arrangement was om zowel automobilisten als fietsers duidelijk te maken dat er voldoende parkeer- en stallingsplaatsen zijn en om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Bezoekers worden met routeinformatie borden gewezen op beschikbare parkeerplaatsen. Voor 11 uur op zaterdag is het parkeren in de gemeentelijke accommodaties gratis om te stimuleren dat mensen meer buiten de parkeerspits, tussen 1en 4 uur, de stad bezoeken en langer blijven. De arrangementen bestonden verder uit kortingsbonnen bij winkeliers en horeca en een onderhoudscheck voor fietsen. De arrangementen hebben geleid tot een 15% betere doorstroming op de parkeerring en betere spreiding van bezoekers over de tijd en over de beschikbare parkeeraccommodaties."


Donderdag 23 april

11.00 uur
Aanbesteden en contracteren parkeren: Gaten of boren?! Omdat aanbesteden geen doel op zich is.
Krispijn Klein Nagelvoort (International Tender Services) en Jeroen Roelands (Goudappel Coffeng BV)


Krispijn Klein Nagelvoort en Jeroen Roelands nemen u mee in de mogelijkheden om het aanbesteden van parkeren te optimaliseren: aanbestedende diensten moeten wat meer los laten terwijl van de markt een minder strategisch houding verwacht mag worden. “Denk in kansen en oplossingen, niet in problemen” vertelt Klein Nagelvoort enthousiast. “Te vaak wordt bij aanbestedingen voor parkeerdienstverlening maar ook bij parkeergerelateerde ICT gevlucht in regels en procedures. Alles moet vooraf worden geregeld en worden vastgelegd.” “Dat werkt misschien bij het kopen van een concreet product als een pak melk maar dat werkt niet als een langdurige relatie wordt aangegaan zoals bij parkeerdienstverlening”, zo vult Roelands aan. “Dat betekent dat een slimme aanbesteding een goede basis moet leggen voor die langdurige en toekomstgerichte relatie. In goede relaties heb je aandacht voor elkaar en toon je begrip voor datgene waarin je qua belangen van elkaar verschilt en daar waar je elkaar juist nodig hebt.”
 
De boodschap van Klein Nagelvoort en Roelands is helder: “Denk vooraf beter na over wat je nu echt nodig hebt en focus minder op hoe dat gerealiseerd moet worden. Dat vergt een goede risico-allocatie en het formuleren van de juiste KPI’s. Het mooie is dat je dat als aanbestedende dienst ook samen met de markt kunt doen. Ook innovatieve aanbestedingsmethodieken kunnen daarbij de juiste impuls geven.”

12.00 uur
Parkeren en mobiliteitsmanagement
Bas Hilckmann (Duurzaaminmobiliteit.nl)


Parkeren en mobiliteitsmanagement vormen een sterke twee-eenheid om kansen te verzilveren op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en vitale ondernemingen. De nieuwe werkkostenregeling, fiscale behandeling en de behoefte aan een slim vervoerssysteem dwingen tot een creatieve aanpak waarbij parkeren een onderdeel is. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat er kansen zijn.

13.00 uur
Open parkeerdata en parkeermodule Mobiliteitsscan
Dennis Hijkoop (I&M), Marco Martens (Ecorys) en Fleur Wouters (Gemeente  Eindhoven)


Steeds vaker is er inzicht nodig in verkeerssituaties op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Er leven vragen zoals: wat is de huidige verkeerssituatie, welke ontwikkelingen komen eraan, wat zijn effecten van maatregelen? Het antwoord op deze vragen is de basis voor beleid. De scan is recent uitgebreid met een parkeermodule. Met deze uitbreiding krijgen gebruikers snel inzicht in de verkeers- en parkeersituatie in een stad. Hiervoor maakt de tool o.a. gebruik van de data afkomstig van het project “open parkeerdata”. Tijdens deze presentatie worden de eerste resultaten getoond voor de gemeente Eindhoven.  

14.00 uur
Aanbesteden en contracteren parkeren: Gaten of boren?! Omdat aanbestedengeen doel op zich is.
Krispijn Klein Nagelvoort (International Tender Services) en Jeroen Roelands (Goudappel Coffeng BV)


Zie bijdrage om 11.00 uur.
 
15.00 uur
De toekomst van parkeren - drie generaties vakgenoten, automobilisten en fietsers
Peet Wijnen (student Radboud Universiteit), Frans Bekhuis (CROW), Sjoerd Stienstra (Stienstra Advies)


Gedurende de drie beursdagen staat er in de CROW-stand een glazen bol met als titel “De toekomst van parkeren?” Daarin kunnen bezoekers op een briefje achterlaten wat volgens hen de belangrijkste ontwikkelingen voor parkeren zijn. Op deze slotbijeenkomst zal de oogst besproken worden. Wat zijn volgens de bezoekers van de ParkeerVak de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van parkeren? Welke onderwerpen moeten zeker terug komen op Parkeervak in 2017?

Wijzigingen in het programma voorbehouden.
Event locatie   Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch Plan een route
ParkeerVak wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma.© 2014 2XPO B.V.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt 2xpo gebruik van cookies. Meer informatie